Tin tức Huế

Xây dựng đội ngũ tuyên giáo chuyên nghiệp là giải pháp trọng yếu

Đăng ngày 31/07/2020 lúc 8:42 am

Ngay từ khi Đảng mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh tụ tiền bối của Đảng đã trực tiếp làm công tác tư tưởng, mở đường, tổ chức, giáo dục, rèn luyện đội ngũ chiến sĩ. Đội ngũ làm công tác tư tưởng, tuyên truyền của Đảng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp lịch sử Đảng của Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh cho các cá nhân có nhiều đóng góp. Ảnh: ANH PHONG

Tự hào truyền thống vẻ vang

Tháng 4/1930, Đảng bộ Thừa Thiên Huế ra đời và đã sớm thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về Công tác tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và cổ động quần chúng theo Đảng. Tham gia phục vụ nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của Đảng bộ, công tác tư tưởng – văn hóa trên địa bàn tỉnh đã sớm khẳng định truyền thống chủ động, sáng tạo, nêu cao tính chiến đấu trên các mặt hoạt động báo chí, tuyên truyền miệng và đấu tranh lý luận.

Sau Cách mạng tháng Tám, cùng với cả nước, Thừa Thiên Huế đã tham gia củng cố, xây dựng, bảo vệ chính quyền non trẻ; đồng hành cùng dân tộc suốt 30 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với nhiều chiến công vang dội cùng những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược to lớn, mang tính bước ngoặt và thời cơ của cách mạng Việt Nam.

Công tác tuyên giáo ở Thừa Thiên Huế đã động viên tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hăng hái thi đua lập công, hoàn thành tốt nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc.

Công tác tư tưởng văn hóa của Đảng thời kỳ này đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng, là cái nôi nuôi dưỡng, phát triển, truyền bá những giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, một trong những nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của dân tộc.

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã có nhiều đổi mới và sáng tạo, phát triển đội ngũ và hoàn thiện hệ thống tổ chức, bộ máy, tiếp tục góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới tư duy lý luận, xây dựng cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào quần chúng sâu rộng thực hiện đường lối của Đảng, góp phần xứng đáng vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước, quê hương trên con đường hội nhập và phát triển.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XV, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Hệ thống tổ chức bộ máy công tác tuyên giáo của Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở ngày càng hoàn thiện, phát triển. Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ đã có sự phát triển vượt bậc gồm: cán bộ chuyên trách tuyên giáo các cấp, đội ngũ những người làm báo và văn hóa văn nghệ, đội ngũ nhà giáo, trí thức, các nhà khoa học hết sức hùng hậu và trình độ chuyên môn cao, phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa của tỉnh nhà, có nhiều đóng góp quan trọng và xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước.

Các cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng. Ảnh: ANH PHONG

Những yêu cầu mới

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cho ngành tuyên giáo là rất nặng nề, đòi hỏi phải quyết liệt hơn, đổi mới và sáng tạo hơn.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo là một trong những đòi hỏi tất yếu.

Công tác tuyên giáo phải khắc phục tối đa tình trạng “đi theo”, “chạy theo”, “nói lại”; khắc phục lối hành chính giản đơn để đảm bảo yêu cầu làm chủ trận địa tư tưởng. Phải chú trọng phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo chuyển động của cả hệ thống. Sự kết nối rộng rãi và thống nhất các binh chủng, các lực lượng tuyên giáo sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo đòi hỏi phải có con người đổi mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên nghiệp phải được xác định là một giải pháp trọng yếu của công tác tuyên giáo hiện nay. Phải xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ, có nghệ thuật và phương thức hoạt động khoa học, có dũng khí đấu tranh, có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phải nói được, làm được, thuyết phục được.

Sự phát triển nhanh chóng của thông tin, truyền thông, nhất là mạng xã hội đặt ra các yêu cầu rất cao về tính chủ động, kịp thời, công khai, minh bạch trong công tác hoạt động tổng hợp, dự báo, tham mưu về các lĩnh vực tuyên giáo. Yêu cầu này đòi hỏi đội ngũ công tác tuyên giáo các cấp phải có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo cùng với hệ thống tuyên giáo các cấp cần phải nỗ lực không ngừng, làm mới mình, làm cho mình “theo kịp sự tiến bộ của Nhân dân, của xã hội” như Bác Hồ đã từng mong muốn để  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị thời kỳ phát triển mới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhân dân.

Nguồn:https://baothuathienhue.vn/xay-dung-doi-ngu-tuyen-giao-chuyen-nghiep-la-giai-phap-trong-yeu-a89351.html

tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue

tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue