Tin tức Huế

Sở kết 6 tháng công tác Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế

Đăng ngày 12/07/2018 lúc 2:26 pm

Sáng ngày 11/07, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2018.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên  Huế Hoàng Trọng Bình cho biết, 6 tháng đầu năm nay, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được Mặt trận các cấp trên địa bàn triển khai đồng bộ, nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt trận các cấp đã hực hiện các chương trình an sinh xã hội, vì người nghèo, cứu trợ nhân đạo…, trong đó nổi bật đã tổ chức tiếp nhận  và phân bổ 1.500 tấn gạo của Chính phủ Hàn Quốc và 14 tấn gạo nếp của tỉnh Savannakhet ( CHDCND Lào) hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế thiệt hại vì thiên tai.

Nhiệm vụ 6 tháng còn lại trong năm của MTTQ Việt Nam tỉnh là sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Triển khai hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo bền vững; Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ để người nghèo vươn lên thoát nghèo; Phát huy vai trò của Mặt trận trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở…

Nguồn:https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/So-ket-6-thang-cong-tac-Mat-tran-To-quoc-tinh-Thua-Thien-Hue/newsid/0FC7C631-9EEE-4D88-822E-A91B00BD1C0E/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B
tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue