Tin tức Huế

Phong Điền: Hơn 1.900 cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng chính trị đầu năm học mới

Đăng ngày 16/08/2019 lúc 9:12 am

Ngày 15/8, Phòng Giáo dục&Đào tạo ( GD&ĐT) huyện Phong Điền phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2019 cho hơn 1.900 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng chính trị

Tham gia khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu, quán triệt một số nội dung quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là trên mạng internet, mạng xã hội gắn với Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước và của địa phương nổi bật trong những tháng đầu năm 2019; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Triển khai một số nhiệm vụ năm học mới 2019 – 2020…

Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học những quan điểm mới của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Sau đợt học tập, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành giáo dục toàn huyện đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Kết quả nghiên cứu, học tập chính trị của từng cá nhân được đánh giá qua chấm điểm bài thu hoạch và là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại trong công tác thi đua, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định chung.

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Phong-Dien-Hon-1900-can-bo-giao-vien-duoc-boi-duong-chinh-tri-dau-nam-hoc-moi/newsid/574A0B39-24AA-4EC9-BA4F-AAAA0119F629/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B