Tin tức Huế

Phong Điền: Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng ngày 16/08/2019 lúc 9:19 am

Sáng ngày 15/8, Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để triển khai Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản mới của Trung ương.

Tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Văn Vui – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng vì vậy đồng chí Võ Văn Vui – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền yêu cầu các cấp ủy phải tổ chức quán triệt Chỉ thị và xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung Chỉ thị đề ra; lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp. Bên cạnh đó, lãnh đạo chuẩn bị tốt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình đại hội. Chuẩn bị tốt báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình Đại hội. Đây là văn kiện trung tâm của Đại hội Đảng các cấp, việc đánh giá việc thực hiện nghị quyết phải khách quan, công tâm, phải xem xét, đánh giá đúng những mặt làm được, chưa làm được và nguyên nhân, từ đó rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo; đồng thời, tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội. Về công tác nhân sự, cấp ủy phải đảm bảo chặt chẽ, đúng Điều lệ, quy chế, quy định…. Cũng tại hội nghị các đại biểu được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền quán triệt Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Kết luận 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị. Kế hoạch 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương về thực hiện Nghị quyết 35/NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Nguồn:https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Phong-Dien-Hoi-nghi-can-bo-chu-chot-quan-triet-trien-khai-Chi-thi-so-38-CTTU-cua-Ban-Thuong-vu-Tinh-uy/newsid/93980D1A-38E6-4C62-A236-AAAA011931D6/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B