Tin tức Huế

Hương Thủy: Hội nghị tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa

Đăng ngày 14/09/2017 lúc 8:22 am

Sáng 13/9, thị xã Hương Thủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ phụ trách Văn hóa – Thông tin các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; trong đó tập trung phân tích về tình hình, nguyên nhân, định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp để triển khai, thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến một số văn bản mới của Trung ương và địa phương về công tác xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.
Qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu sẽ nắm vững chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nguồn:https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Huong-Thuy-Hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-xay-dung-doi-song-van-hoa/newsid/DEBFF714-5B08-471E-98C5-A7ED010EFE88/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B
tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue