Tin tức Huế

Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp

Đăng ngày 12/07/2018 lúc 2:47 pm

Chiều ngày 11/7, HĐND tỉnh, khóa VII, các Đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết về Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013  của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh không còn phù hợp với một số nội dung tại Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Để triển khai thực hiện quy định của Chính phủ, việc trình HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo cơ sở pháp lý, quy định rõ ràng cho việc triển khai thực hiện phù hợp tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh là rất cần thiết. Theo đó, sẽ hoàn thiện lại chính sách cho thuê và xây dựng cơ sở vật chất, chính sách cho thuê đất theo quy định của Chính phủ; bổ sung chính sách hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng trong, ngoài hàng rào theo khoản 5, điều 18, Nghị định 69/2008/NĐ-CP và chính sách ưu đãi về tín dụng.

Để có tính thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND đã ban hành, UBND tỉnh đề nghị áp dụng Khoản 2 của Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND ngày 31/3/2017 của HĐND tỉnh vào chính sách hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án thuộc danh mục dự án khuyến khích xã hội hóa ưu tiên kêu gọi đầu tư do UBND tỉnh ban hành. Về chính sách cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất, UBND tỉnh đề nghị giá cho thuê xác định theo phương pháp giá cho thuê tối thiểu tại Thông tư 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính.

Về chính sách cho thuê đất, Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung chỉ còn hình thức cho thuê đất để xây dựng các công trình xã hội hóa không có hình thức giao đất. Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất khu vực ngoài các đô thị theo Nghị định 59/2014/NĐ-CP đều được hưởng chế độ miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị (thành phố Huế, các phường thuộc thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, các thị trấn thuộc huyện) thực hiện theo quy định tại điểm 2, khoản 3, điều 1 Nghị định 59/2014/NĐ-CP; căn cứ vào lĩnh vực và khu vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương, UBND tỉnh ban hành và công bố công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh. Định kỳ ba (03) năm một lần, UBND tỉnh rà soát để sửa đổi, bổ sung danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương cho phù hợp.

Về chính sách ưu đãi tín dụng, bổ sung thêm chính sách vay ưu đãi và hỗ trợ lãi suất vay từ Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, với điều kiện và mức vốn cho vay, lãi suất ưu đãi theo quy định của Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài các chính sách chủ yếu nêu trên, cơ sở thực hiện xã hội hóa còn được hưởng các chính sách khuyến khích xã hội hóa đã được quy định cụ thể trong Nghị định 69/2008/NĐ-CP và Nghị định 59/2014/NĐ-CP như về lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp… và các ưu đãi quy định tại các văn bản pháp luật khác trên nguyên tắc chỉ được hưởng chế độ cao nhất và không trùng lặp.

Để thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu xác định quy hoạch các vị trí và sớm ban hành danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa để thu hút, kêu gọi đầu tư, đồng thời làm cơ sở để thực hiện các chính sách khuyến khích theo quy định.         Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động xây dựng các kế hoạch, đề án cụ thể để kêu gọi xã hội hóa đối với các lĩnh vực thuộc đơn vị mình trực tiếp quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ban hành các chế tài xử lý đối với các nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết khi thực hiện dự án xã hội hóa trên địa bàn.

Nguồn:https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/tid/Chinh-sach-khuyen-khich-xa-hoi-hoa-doi-voi-cac-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-dao-tao-day-nghe-y-te-van-hoa-the-thao-moi-truong-va-giam-dinh-tu-phap/newsid/7CD1DC25-9A58-46D6-9E3C-A91B00873946/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F
tintuc.hues.vn-camerahue.vn-lap-dat-camera-gia-re-tai-hue